Friday, October 13, 2006

കുന്നുപൂക്കും കാലം (2)

ഓണ വിരുന്നുമായി കണ്ണൂരിലെ മാടായിപാറ, മറ്റൊരു കാഴ്ച്ച

1 Comments:

At 12:44 AM, October 30, 2006, Blogger ajith & prasanthan said...

I love that flower

 

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home